Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu

              Bünyesinde trafosu olan işletmeler, yönetmelikler gereği “Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumlusu” bulundurmak zorundadır. “YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Tescil Belgesi” EMO(Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından  düzenlenip, TEDAŞ’a onaylatılır ve trafo hücresinde bulundurulması zorunludur. Bu maddeye göre ise:

MADDE 1 - 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile anılan maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) SMM olarak çalışıyorsa, EMO‘dan yıl sonuna kadar geçerli Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi almış olması,"

"Lisans diplomasında elektrik elektronik mühendisi unvanı taşıyan EM‘lerin Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Belgesi 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının değişik  (h) bendinin (8) numaralı alt bendi dikkate alınarak düzenlenir."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.